Шаблон заяви до НБУ щодо накладення арешту на зарплатний рахунок

На рахунки підприємства, де ви працюєте, наклали арешт, в результаті чого Вам не виплачується заробітна плата? Пропонуємо Вам допомогти роботодавцю та запропонувати керівництву підготовлений шаблон скарги до Національного банку України на протиправне накладення арешту на зарплатні рахунки.

 

До Національного банку України

вул. Інститутська, буд. 9, Київ, 01601,

Тел.: 0 800 505 240

E-mail: nbu@bank.gov.ua

 

Заявник: ____________________________________

(Назва юридичної особи)

ЄДРПОУ: _________________

Місце державної реєстрації (або місцезнаходження):

________________________________________

Тел.: ________________________

E-mail: ______________________

 

 

ЗАЯВА
про вжиття заходів реагування
на порушення банківського законодавства

 

Відповідно до ч. 8, 9 статті 7 Закону України «Про Національний банк України» Національний банк України здійснює банківське регулювання та нагляд, веде Державний реєстр банків, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках. Згідно до ч. 3 ст. 55 цього Закону. Національний банк України здійснює постійний нагляд за дотриманням банками, їх підрозділами, афілійованими та спорідненими особами банків на території України та за кордоном, банківськими об’єднаннями, представництвами та філіями іноземних банків в Україні, а також іншими юридичними та фізичними особами банківського законодавства, нормативно-правових актів національного банку і економічних нормативів.

Заявник вказує, що Акціонерним Товариством ____________________ (ЄДРПОУ: _______________) допущено грубе порушення національного законодавства України.

Так, листом від ___.__________._________ АТ ___________________ відмовило у знятті арешту з рахунків Заявника, призначених для виплати заробітної плати працівникам.

Так, відповідно до ст. 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець зобов`язаний здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом.

Згідно із ч. 3 ст. 52 Закону № 1404-VIII не підлягають арешту в порядку, встановленому цим Законом, кошти, що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом.

Банк, інша фінансова установа, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у разі надходження постанови виконавця про арешт коштів, що знаходяться на таких рахунках, зобов`язані повідомити виконавця про цільове призначення рахунку та повернути постанову виконавця без виконання в частині арешту коштів, що знаходяться на таких рахунках.

___.__________._________ у межах виконавчого провадження № _______________________ державним виконавцем ________________________була винесена постанова про арешт коштів боржника, відповідно до якої було накладено арешт на грошові кошти, що належать Заявникові та знаходяться на банківському рахунку № _________________________ (код валюти рахунку: 980) у Акціонерному Товаристві «____________________».

Даний рахунок використовується Заявником для виплати заробітної плати працівникам підприємства.

Ст. 43 Конституції України гарантовано, що право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Приписами ч. 1 ст. 2, ч. 2 ст. 10 Конвенції про захист заробітної плати від 01.07.1949 № 95, ратифікованої Україною 04.08.1961, визначено, що дана Конвенція застосовується до всіх осіб, яким виплачується або повинна виплачуватися заробітна плата. Заробітна плата повинна охоронятися від арештів і передачі в такій мірі, в якій це вважається потрібним для утримання працівника і його сім`ї.

За змістом ч.5 ст. 97, ч. 1 ст. 115 Кодексу законів про працю України ч.3 ст.15, ст.22, ч.ч.1, 6 ст.24, Закону України «Про оплату праці» своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості. Оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

Заробітна плата в розумінні поняття «власності» є майном, на захист якого в тому числі стаєст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Принципи, закріплені в статях 3 та 43 Конституції України, також знаходять своє вираження в положеннях статей 97 Кодексу законів про працю України, статтях 15, 22, 24 Закону України «Про оплату праці».

Зазначені норми в сукупності свідчать про те, що держава гарантує та захищає законом право громадянина на своєчасне одержання винагороди за працю.

Таким чином, виплата працівникам заробітної плати має пріоритет перед погашенням заборгованості іншим кредиторам юридичної особи. Накладення ж арешту на рахунок боржника, який призначений також і для виплати заробітної плати та інших виплат працівникам боржника, прямо порушує національне законодавство та унеможливлює своєчасне здійснення відповідних виплат, що невідворотно призводить до порушення конституційних прав громадян, які працюють на підприємстві боржника, на оплату праці.

 Отже, рахунки, які передбачені для виплати заробітної плати та сплати податків, зборів і обов`язкових платежів до Державного бюджету України, є рахунками із спеціальним режимом, на які виконавчою службою відповідно до вимог законодавства арешт не накладається, а виокремлення таких рахунків належить до повноважень виконавчої служби.

Наведена правова позиція також викладена у постанові Верховного Суду від 17.01.2020 у справі № 340/1018/19. Вона узгоджується з правовою позицією викладеною у низці постанов Верховного Суду від:

  • 06.2019 у справі № 916/73/19,
  • 09.2019 у справі № 913/958/16,
  • 10.2019 № 916/1572/19,
  • 10.2019 у справі № 37/70,
  • 10.2019 у справі № 916/1845/19.

Наведене свідчить, що накладення арешту на рахунки Заявника в АТ «____________________», що використовуються для виплати заробітної плати працівникам Заявника, здійснено з порушенням порядку накладення арешту, встановленого Законом України «Про виконавче провадження»

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. У зв’язку з наведеним,

 

ПРОШУ:

1. Провести перевірку дотримання Акціонерним Товариством «_________________» (ЄДРПОУ: ____________)  національного законодавства України щодо описаних в даній заяві фактів.

 

2. В межах компетенції вжити заходів для відновлення конституційного права працівників Заявника (ЄДРПОУ: ____________)  на оплату праці

 

Додатки:

1. Копія листа АТ «________________» від ___.___._______;

2. Копія постанови державного виконавця про арешт рахунків;

3. Підтвердження повноважень підписанта Скарги.

 

«___» ___________ ______ року        ______________ ________________________

(Посада, прізвище та ініціали)

 

Шаблон_заяви_до_НБУ_щодо_накладення_арешту_на_зарплатний_рахунок

 

Автор:                                                                      Трофімов Богдан

Ця діяльність здійснюється завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

70 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *