Контролюючі органи

Що таке контролюючий орган? Які контролюючі органи діють в Україні та які функції виконують? Відповісти на ці питання та дізнатися дещо більше вам допоможе Юридична клініка.

В Податковому кодексі України (далі –  ПК України) за функціональним підходом  виділені функції контролюючих органів, зокрема в статті 19-1 ПК України їх закріплено близько 40),  стаття 19-3 ПК України визначає функції безпосередньо державних податкових інспекції, а стаття 19-2 – функції «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, в частині забезпечення формування та реалізації податкової та митної політики».  Проте про які контролюючі органи йде мова, та якому саме органу належить та чи інша функція, закріплена в Податковому кодексі України, зараз з’ясуємо.

Варто звернути увагу, що ПК України ст. 19 посилається на ст. 41 ПК України, що визначає систему контролюючих органів. Тож, відповідно до цього, контролюючими органами є податкові органи, митні органи, державні податкові інспекції. Функції цих контролюючих органів визначаються Податковим кодексом України, Митним кодексом України, Положеннями про окремі органи та іншими нормативно-правовими актами.

Скориставшись положеннями про окремі контролюючі органи, затверджені постановою КМУ, (а саме: Положення про Державну податкову службу України, Положення про Державну митну службу України, Положення про Міністерство фінансів України, Положення про державну податкову інспекцію в місті  з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя)), можна визначити функції кожного органу окремо.

Тож, таким чином, усі функції, закріплені в п.1 ст. 19-1, належать податковим органам, тобто центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та його територіальним органам.

Так, адміністрування податків, зборів, платежів, а також перевірки та звірки платників податків (19-1.1.1. ПК України) здійснює Державна податкова служба України (далі – ДПС), що закріплено в пп.12 п.4 Положення про Державну податкову службу України. Контролюючим органом, який реєструє та веде облік платників податків, платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням (19-1.7. ПК України), відповідно пп.1 п.4 зазначеного вище положення також є ДПС. Відповідно, можна зазначити, що до функцій ДПС належить також:

– здійснення податкового контролю за встановленням відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки” (принцип оподаткування взаємозалежних компаній, згідно з яким розрахунок податкових зобов’язань робиться ґрунтуючись на ринкових цінах за угодами між пов’язаними платниками податків, начебто компанії були не пов’язані.)

– розробка пропозиції щодо форм податкових декларацій (розрахунків), звітності та інших документів

– контроль своєчасності подання платниками податків (платниками єдиного внеску)

-застування до платників податків (платників єдиного внеску) передбачені законом фінансові (штрафні) санкції (штрафи) за порушення вимог податкового законодавства чи законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС та деякі інші функції, закріплені в пункті 4 Положення про ДПС.

Отже, розглядаючи функції, можна визначити, що Державна податкова служба України (ДПС) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Що ж стосується п. 2 ст. 19 ПК України, тут визначаються функції митних органів, тобто центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику та його територіальних органів. Зокрема, зазначені органи:

– організовують та здійснюють ведення обліку і адміністрування мита, акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків, які відповідно до податкового, митного та іншого законодавства справляються у зв’язку із ввезенням (пересиланням) товарів на митну територію України або територію вільної митної зони або вивезенням (пересиланням) товарів з митної території України або території вільної митної зони

– забезпечують контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування та сплати у повному обсязі платниками податків до відповідного бюджету під час переміщення товарів через митний кордон України та після завершення операцій з митного контролю та митного оформлення

– формують та ведуть Єдиний державний реєстр авторизованих економічних операторів.

Відповідно до Положення про Державну митну службу України (далі – Держмитслужба), вона:

– забезпечує митну безпеку та захист митних інтересів України

– створює сприятливі умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності

– забезпечує реалізацію державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи

– запобігає та протидіє контрабанді

– вносить пропозиції щодо забезпечення формування державної митної політики на розгляд Міністра фінансів та ін.

Таким чином, розглянуті функції дають змогу визначити, що Державна митна служба України є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.

Варто підкреслити, що згідно з відповідними положеннями, діяльність ДПС та Держмитслужби спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів (далі – Мінфін), функції якого закріплені в п.2 ст.19 ПК України та в Положенні про Міністерство фінансів України. До них входить:

– координація діяльності контролюючих органів

– затвердження нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції контролюючих органів

– прогноз, аналіз надходження податків, зборів, платежів, визначених Податковим та Митним кодексами України та Законами України

– узагальнюючі податкові консультації

– процедури взаємного узгодження відповідно до міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування.

Окрім цього, в порівнянні с ДПС, Мінфін здійснює нормативно-правове регулювання у фінансовій, бюджетній, податковій, митній сферах, координує процес виконання Державного бюджету України, та через Міністра фінансів України Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність таких центральних органів виконавчої влади, як

– Державна казначейська служба України

– Державна податкова служба України

– Державна митна служба України

– Державна служба фінансового моніторингу України

Таким чином, досить об’ємне і ґрунтовне визначення Мінфіну надається в п.1 відповідного Положення, проте проаналізувавши функції, можна загалом зазначити, що Міністерство фінансів України (Мінфін) є центральним органом виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, а також визначає політику у митній та податковій сфері.

Повертаючись до Податкового кодексу України, п.3 ст.19 визначає функції державних податкових інспекцій (далі- ДПІ), а саме, ДПІІ:

– здійснюють сервісне обслуговування платників податків, реєстрацію та ведення обліку платників податків та платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням

– формують та ведуть Державний реєстр фізичних осіб – платників податків, Єдиний банк даних про платників податків – юридичних осіб, реєстри, ведення яких покладено законодавством на контролюючі органи, визначені підпунктом та виконують інші функції сервісного обслуговування платників податків, визначені законом.

Відповідно до Положення про державну податкову інспекцію в місті з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя), ДПІ є органом  державної податкової  служби у системі органів виконавчої влади і підпорядковується   відповідній   державній    податковій адміністрації. Крім того, ДПІ здійснює свої повноваження  безпосередньо  та  через  районні  державні  податкові  інспекції в місті з районним поділом та у її складі є  спеціальний  підрозділ  по  боротьбі  з податковими правопорушеннями – податкова міліція.

Окрім цього, згадане вище Положення визначає й функції ДПІ, а саме:

– облік платників податків

– реєстрація  фізичних  осіб  – платників податків та інших обов’язкових платежів

– ведення обліку надходжень податків, інших платежів

– здійснення контролю  за  виробництвом   і   обігом   спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів організація  роботи  районних  ДПІ

– розробка   плану заходів з виконання покладених на них завдань

– надання районним ДПІ методичної  і  практичної  допомоги  в організації їх роботи, проведення перевірки їх стану та деякі інші функції.

Тож, з цього можемо визначити, що Державна  податкова інспекція (ДПІ) є органом  державної податкової  служби (ДПС) у системі органів виконавчої влади, що забезпечує реалізацію єдиної державної  податкової  політики  на території  відповідної  адміністративно-територіальної одиниці,  а також державної політики  в  сфері  контролю  за  виробництвом  та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Отже, проаналізувавши норми Податкового кодексу України та Положень про окремі контролюючі органи, розглянувши функції контролюючих органів, можна зробити висновок, що Контролюючими органами є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову, державну митну політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, його територіальні органи. В Україні діють податкові та митні органи, діяльність яких координується по більшій мірі КМУ через Мінфін, а також державні податкові інспекції, що належать до органів ДПС.

 

З текстом нормативно-правових актів можна ознайомитись за посиланнями:

Податковий кодекс України: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Положення про Державну податкову службу України та  Положення про Державну митну службу України: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#Text

Положення про Міністерство фінансів України: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF#Text

Положення про державну податкову інспекцію в місті  з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#Text

 

Автор : Чорна Вікторія

Цю публікацію підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

34 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *