Повна процедура під’єднання об’єкта до електромережі

Щодо самої процедури під’єднання то відповідно до постанови НКРЕКП «Про затвердження кодексу систем розподілу» від 14.03.2018  № 310. П.4.4 4.4. Подання заяви про приєднання до електричних мереж.

Замовник звертається до Оператора Системи Розподілу (далі – ОСР) щодо наміру приєднатися до системи розподілу із заявою за типовою формою. Оператор Системи Розподілу оприлюднює на власному веб-сайті порядок подання заяви на приєднання.

У заяві Замовник має вказати про свій намір або його відсутність щодо самостійного проектування лінійної частини приєднання.

Заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів подається Замовником особисто або надсилається поштовим рекомендованим відправленням, або може бути подана в електронному вигляді через офіційний веб-сайт Оператора Системи Розподілу у мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку або за допомогою інших електронних сервісів, запропонованих ОСР.

4.4.2. До заяви про приєднання додаються:

1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку – викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;

4) техніко-економічного обґрунтування (за наявності).

Замовник – юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі – ПДВ).

Замовник – фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті – серія та номер паспорта).

4.4.3. Наданій Замовником заяві з додатками до неї відповідно до пункту  4.4.2 цієї глави ОСР присвоює реєстраційний номер:

у разі особистого подання заяви – у день подання;

у разі направлення заяви рекомендованим поштовим відправленням – не пізніше 1 робочого дня з дня отримання документів;

у разі направлення заяви в електронному вигляді – не пізніше 1 робочого дня з дня отримання документів.

Реєстраційний номер заяви повідомляється Замовнику в узгоджений з ним спосіб (рекомендованим поштовим відправленням, електронною поштою, факсом, за усним запитом Замовника засобами телефонного/мобільного зв’язку тощо).

4.4.4. У разі відсутності повного комплекту документів або неналежного оформлення документів, що додаються до заяви, поданих особисто Замовником, ОСР приймає належним чином оформлені документи, надає Замовнику зауваження щодо повноти та належного оформлення документів та вносить відповідну інформацію до реєстру заяв.

Процедура надання послуги з приєднання розпочинається після отримання ОСР всіх документів, вичерпний перелік яких передбачений пунктом 4.4.2 цієї глави.

При отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів від дня отримання заяви інформує Замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень.

Після того як особа виконає вимоги які були вищенаведені, ОСР розробляє та надає замовнику відомості щодо технічних умов на приєднання. Цей порядок регламентується п.4.5 вищезгаданої постанови.

4.5.1. Технічні умови на приєднання є невід’ємним додатком до договору про приєднання.

4.5.2. Технічні умови викладаються у вигляді єдиного документа за типовою формою.

4.5.3. Під час розроблення технічних умов на приєднання ОСР має керуватися такими принципами:

надійності електрозабезпечення струмоприймачів Замовника згідно з чинним законодавством України з урахуванням категорії надійності електропостачання, яку було зазначено в заяві про приєднання;

забезпечення належної якості електроенергії в точці приєднання;

дотримання показників якості електричної енергії та надійності електропостачання інших Користувачів;

дотримання Замовником нульового перетоку реактивної потужності в точці приєднання для Користувачів вище 50 кВт (крім населення);

енергоефективності та енергозбереження;

оптимальності з економічної і технічної точки зору схеми електрозабезпечення;

ефективного розвитку мереж з метою покращення якості послуг з розподілу.

4.5.4. Технічні умови, які видаються Замовнику для перенесення електричних мереж та інших об’єктів електроенергетики, не повинні містити вимоги щодо електроустановок Замовника.

4.5.5. Технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про стандартне приєднання надаються Замовнику ОСР протягом 10 робочих днів від дня реєстрації заяви про приєднання.

4.5.6. Технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про приєднання надаються Замовнику не пізніше 10 робочих днів від дня реєстрації заяви та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з Оператор Системи Передачі (далі – ОСП).

Якщо Замовник у заяві на приєднання виявив свій намір щодо самостійного проектування лінійної частини приєднання, ОСР у технічних умовах надає Замовнику необхідні вихідні дані для проектування та визначає найближчу точку в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) ОСР відповідного ступеня напруги, від якої має проектуватися лінійна частина приєднання до точки приєднання електроустановок Замовника.

Найближча точка відповідного ступеня напруги визначається згідно з вимогами норм проектування електричних мереж. Ступінь напруги в точці приєднання Замовника може не збігатись із ступенем напруги в точці мережі ОСР, від якої здійснюється будівництво лінійної частини приєднання.

На вимогу Замовника ОСР може бути визначена альтернативна точка приєднання відповідного ступеня напруги, від якої має проектуватися лінійна частина приєднання до точки приєднання електроустановок Замовника.

Технічні умови в такому випадку мають містити вимоги та необхідні вихідні дані щодо створення лінійної частини приєднання від альтернативної точки.

4.5.7. У випадку якщо за однією адресою відбувається виділ частки майна (приміщення) співвласників із спільної сумісної власності, внаслідок чого кожен із співвласників набуває права власності на окрему частку такого майна, перерозподіл потужності між власниками не потребує розробки та видачі технічних умов, якщо не збільшується величина сумарної приєднаної потужності об’єкта архітектури та/або не змінюється категорія надійності електропостачання електроустановки.

У цьому випадку роботи, що забезпечують перерозподіл потужності та облік електричної енергії, здійснюються ОСР після внесення кожним із власників (співвласників) плати за монтаж (демонтаж) додаткових елементів мережі та встановлення окремих вузлів обліку.

4.5.8. Технічні умови на приєднання розробляються ОСР з урахуванням детальних планів території та схем перспективного розвитку розподільних електричних мереж.

4.5.9. Усі погодження технічних умов структурними підрозділами ОСР (внутрішні погодження) виконуються ним самостійно.

4.5.10. Замовник має право письмово звернутися до органу з державного нагляду (контролю) в електроенергетиці щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок.

Також окрім розробки технічних умов підключення, ОСР надає замовнику проектно – кошторисну документацію, що регламентується п. 4.6 вищезгаданої постанови.

4.6.1. Надання послуги з приєднання, а саме виконання будівельно-монтажних робіт, здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації.

4.6.2. У разі стандартного та нестандартного приєднання «під ключ» розроблення проектно-кошторисної документації на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення здійснюється ОСР (та включає ввідний пристрій з комутаційним апаратом (ввідним)).

Проект стандартного та нестандартного приєднання «під ключ» має задовольняти потреби Замовника в частині приєднання та може передбачати реалізацію заходів або проектів щодо перспективного планування розвитку системи розподілу.

4.6.4. Проект має визначити точку приєднання на межі технологічного з’єднання електроустановок або частин однієї електроустановки. Проектно-кошторисна документація розробляється окремими частинами (томами) для мереж Замовника та мереж ОСР відповідно до точки приєднання.

4.6.5. Якщо послуга з приєднання надається двома або більше ОСР (або ОСР та ОСП), що визначається технічними умовами або в процесі проектування, проектно-кошторисна документація розробляється окремими частинами (розділами) для кожного оператора.

4.6.6. Якщо послуга з приєднання надається декількома ОСР, Замовник проекту має забезпечити таку кількість примірників, але не менше чотирьох, проектно-кошторисної документації та формат її надання на електронних носіях, що забезпечить одночасність розгляду проекту відповідними ОСР.

4.6.7. Кожен з ОСР повинен надати оператору, що видав технічні умови, технічне рішення щодо проектно-кошторисної документації.

Технічним рішенням проектно-кошторисна документація або узгоджується, або до неї надаються обґрунтовані зауваження, що потребують доопрацювання проекту.

За результатами розгляду проектно-кошторисної документації ОСР, що видав технічні умови, оформлює узагальнене технічне рішення щодо проекту.

Обґрунтовані зауваження до проектно-кошторисної документації мають містити посилання на вимоги стандартів та нормативних документів.

Замовник має право залучати незалежну експертну організацію з метою надання оцінки зауваженням ОСР до проектно-кошторисної документації, що узгоджується.

4.6.8. Строк розгляду проектно-кошторисної документації, отриманої ОСР на узгодження, не може перевищувати 15 робочих днів від дати отримання, а у разі необхідності узгодження з іншими операторами – 30 робочих днів. Узгодження проектно-кошторисної документації здійснюється ОСР безоплатно.

4.6.9. Строк доопрацювання проектно-кошторисної документації – 30 робочих днів з дня отримання Замовником зауважень до неї. Замовник може продовжити строк доопрацювання проектно-кошторисної документації шляхом письмового повідомлення ОСР, направленого не пізніше ніж за 2 робочі дні до закінчення строку доопрацювання.

4.6.10. Доопрацьована проектно-кошторисна документація підлягає повторному погодженню у строки, визначені пунктом 4.6.8 цієї глави. Під час повторного погодження проектно-кошторисної документації не дозволяється висувати зауваження, якщо вони не стосуються внесених змін до проектної документації або неусунення раніше наданих зауважень.

4.6.11. Погоджена проектно-кошторисна документація є чинною на весь час будівництва відповідних мереж. Зміни до узгодженої проектно-кошторисної документації на мережі зовнішнього електрозабезпечення, які призводять до зміни вартості реалізації проекту, погоджуються шляхом внесення відповідних змін до договору про приєднання.

Слід зазначити, що на сайті НКРЕКП є калькулятор визначення вартості послуги зі стандартного приєднання електроустановок замовника до електричних мереж електропередавальної організації який надає орієнтовний розрахунок вартості.

 

Після здійснення всіх етапів замовником та після виконання робіт з боку ОСР, які нададуть технічну можливість замовника підключити свою електроустановку до мережі. Відповідно до п.4.8.1 Підключення електроустановок Замовника до електричної мережі здійснюється власником таких мереж.

4.8.2. ОСР після завершення робіт з приєднання повідомляє Замовника про готовність власних мереж до підключення електроустановок Замовника, надає довідку про виконання технічних умов у частині зовнішнього електрозабезпечення. Зазначена довідка є підставою для укладання Замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

4.8.3. Після отримання довідки про виконання технічних умов у частині зовнішнього електрозабезпечення Замовник надає ОСР заяву на підключення, до якої додаються:

документи, що підтверджують прийняття в експлуатацію (сертифікат або декларація) новозбудованих, реконструйованих або технічно переоснащених об’єктів Замовника;

документи, що підтверджують укладання Замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії;

документи, що підтверджують отримання Замовником послуги з улаштування комерційного обліку електричної енергії.

4.8.4. Підключення електроустановок Замовника до електричної мережі здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви Замовника або 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів.

4.8.5. Фактом виконання зобов’язання ОСР з приєднання об’єкта Замовника (будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об’єкта Замовника від місця забезпечення потужності в точку приєднання) є факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання.

Факт надання послуги з приєднання підтверджується актом щодо надання послуги з приєднання.

Акт щодо надання послуги з приєднання оформлюється сторонами після подання робочої напруги та проведення випробувань електрообладнання Замовника або обладнання зовнішнього електрозабезпечення Замовника.

 

Автор: Коваль Владлен

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

510 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *